Üldtingimused (edaspidi „ÜT”)
Märts 2015

1. Lepingupartnerid, kohaldatav õigus ja ÜT kohaldamisvaldkond

Teie lepingupartner on:

EDITIONS ATLAS

Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Suisse
Vastutav väljaandja: Niklas Wihlborg
Kohus, kus asub äriregister: Lausanne
Äriregistri number: CHE-105.945.026
Klienditeenindus telefoni teel: Tel: 8 801 101, E - R 9.00- 17.00
Klienditeenindus e-posti teel: klienditeenindus@editionsatlas.ch

Tere tulemast kirjastuse Editions Atlas veebilehele! Veebilehele ja veebilehe kaudu toodete ostmise tõttu tekkivatele kaubandussuhetele kohaldub Eesti õigus ainult Eestis esitatud tellimuste ja Eestis toodete kättetoimetamise korral. Käesolevad üldtingimused (ÜT) on koostatud prantsuse keeles.

Käesolevaid ÜT kohaldatakse kõigile praegustele või tulevastele kaubandussuhetele, mis on tekkinud kirjastuse Editions Atlas ja vähemalt 18-aastase füüsilise isiku vahel, kellel on õigusvõime ja kes elab Eestis või valib selle oma elukohaks, tellides kirjastuse Editions Atlas tooteid veebilehel www.editionsatlas.ee. Kirjastusel Editions Atlas on õigus igal hetkel neid ÜT täiendada, muuta või osaliselt või täielikult tühistada. Autentsed ÜT on need, mis kehtivad tellimuse tegemise hetkel ja millega saab tutvuda veebilehel www.editionsatlas.ee. Veebileht www.editionsatlas.ee (edaspidi „veebileht”) on kirjastuse Editions Atlas asukohaga Cheseaux-sur-Lausanne’s omand ja tema poolt registreeritud. Kõik õigused on kaitstud.

Kui te elate Eestis, siis võite sõlmida lepingu kirjastusega Editions Atlas eesti keeles (veebilehel www.editionsatlas.ee).
või
e-posti teel: klienditeenindus@editionsatlas.ch
telefoni teel: Tel: 8 801 101, E - R 9.00- 17.00
kirja teel: Editions Atlas SA, Route des Dragons 7,
CH 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse

2. Tellimuse töötlemine, lepingu sõlmimine ja tõendav dokument

Enne tellimuse kinnitamist saate kontrollida ja vajadusel parandada nii oma tellimuse sisu kui ka kõiki teie esitatud andmeid. Teie tellimus registreeritakse alles pärast seda, kui olete teist korda klikkinud nupule „Kinnitan oma tellimuse”. Teie elektroonilisele aadressile saadetakse e-kiri, et kinnitada teie tellimuse registreerimist. Kui teie elektrooniline aadress ei ole õige, siis me ei saa tellimust registreerida. Veebilehel www.editionsatlas.ee pakutavad tooted on müügil, kui neid internetis pakutakse ja kuni kaupa jätkub. Kui soovitud toodet ei ole, kohustub Editions ATLAS teavitama teid sellest tellimuse esitamise hetkel või võimalikult kiiresti kirja, e-kirja või telefoni teel.

3. Toodete põhiomadused

Pakutavaid tooteid on üksikasjalikult kirjeldatud meie trükistes ja veebilehel. Fotod annavad igast artiklist ülevaate. Arvutitehnilistel põhjustel, eriti ekraani resolutsiooni tõttu, võib juhtuda, et värvid ei ole päris õiged.

4. Hind

Kõik näidatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Vahel tuleb tasuda saatmiskulud. Need on täpselt kirjas tootega kaasnevates eritingimustes. Editions Atlas jätab endale õiguse muuta neid hindasid kollektsiooni müügiloleku jooksul vastavalt majanduslikule olukorrale.

5. Maksmine

Kaubad toimetatakse teile kätte koos arve ja maksetõendiga. Arvel on kirjas kõik tellitud tooted ja nende hinnad. Logistilistel põhjustel võidakse kaubad kohale toimetada mitme pakina. Teil on arve tasumiseks aega 30 päeva. Võite maksta tellitud toodete eest maksetõendiga.

6. Omandireservatsioon

Kaubad jäävad meie omandisse kuni vastava arve täieliku tasumiseni.

7. Kättetoimetamine

Tooted toimetatakse otse teile kätte ja ainult posti teel. Esimese kohaletoimetamise korral võib tähtaeg ulatuda kahest nädalast kolme nädalani arvates tellimuse saamisest, kuna meie ainulaadsete pakkumiste järgi on Euroopas suur nõudmine. Täname teid mõistva suhtumise eest.

Kaubad toimetatakse kohale aadressile, mille te meile annate tellimuse esitamise hetkel. Kui aadress on vigane või ebatäielik, siis me kahjuks ei saa teile pakki saata.

Meil ei ole kohustust pakkuda kõiki tooteid kõikides piirkondades ja riikides. Kaubad toimetame kohale ainult riikides, mille nimekiri on veebilehel www.editionsatlas.ee

8. Tellimusest taganemine

Te võite igal hetkel katkestada sama kollektsiooni järgmiste pakkide saatmise, teavitades klienditeenindust tavalise e-kirja, kirja või telefoni teel. Teil ei ole kohustust osta vähemalt miinimumsumma eest.

9. Teie tagastamisõigus

Teil on õigus oma tellimusest taganeda või see tühistada, v.a isikustatud kaubaartiklid ning audio ja video tugiseadmed ja tugitarkvara, kuna viimased on lahti pitseeritud. Saatmiskulud tasute teie. Võite kirjastusele Editions Atlas oma paki tagastada ilma eelneva teavitamiseta kolmekümne (30) päeva jooksul arvates selle saamisest, saates selle alltoodud aadressile. Samuti võite viieteist (15) päeva jooksul tellitud artiklite kättesaamisest teavitada kirjastust Editions Atlas oma otsusest tellimusest taganeda või see tühistada. Sellest võib klienditeenindusele teatada kirja, e-posti või telefoni (8 801 101) teel või kasutades olemasolevat tagastamise tüüpvormi : Tagastamise vorm Pärast selle teabe edastamist on teil aega viisteist (15) päeva, et meile pakk tagastada alltoodud aadressile.

Editions Atlas SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Suisse

Kaubad tuleb tagastada originaalpakendis koos kõikide toote osadega (teatis, lisavarustus). Teile tagastatakse kõik makstud summad, k.a meile tasutud saatmiskulud (standardsumma, mille tasusite arvega koos ülejäänud toodetega) 14 päeva jooksul arvates päevast, mil kirjastus Editions Atlas SA sai teada teie otsusest kaubad tagasi anda. Raha tagastamine võidakse edasi lükata kuni kaupade tagasisaamiseni või kuni tõendava dokumendi saamiseni kaupade saatmise kohta, kusjuures arvesse läheb nendest esimene.

10. Garantiiõigused ja kaupade tagastamine

Antav garantii on kooskõlas seadusesätetega.
Te võite endastmõistetavalt kasutada oma seaduslikku õigust kaubad 14 päeva jooksul tagastada ja saata need selle tähtaja jooksul meile tagasi ilma seda põhjendamata. Palume teil hinnata kaupade kvaliteeti ja kogust kohe pärast nende kättetoimetamist. Kui artikkel on defektiga, on teil õigus see seaduses sätestatud tähtaja jooksul tasuta ümber vahetada. Kaupade ilmsetest või peidetud puudustest tuleb teatada kirja või e-posti teel (klienditeenindus@editionsatlas.ch) kõige hiljem kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul arvates kaupade kättetoimetamisest.

Pärast kolme (3) kuu möödumist arvates kaupade kättetoimetamisest kaebusi vastu ei võeta.
Pange tähele, et sobimatu kasutamise tõttu tekkinud kahjustuste või pakendamisel tekkinud kahjustuste korral ei saa me kaupasid ümber vahetada.
Saatke tagastatavad kaubad aadressile:
Editions ATLAS SA,
Pärnu mnt. 160 D,
EE – 11317 Tallinn
Tel: 8 801 101, E - R 9.00

11. Andmekaitse

Kasutame teie isikuandmeid teie tellimuse töötlemiseks ning meie aktsiaseltsi uute toodete ja pakkumiste esitlemiseks.
Esitades veebilehe või muu vahendi kaudu tellimuse, annate kirjastusele Editions Atlas selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate müügi üldtingimuste ja konfidentsiaalsuspoliitikaga.

Kui te ei soovi enam meie teavet ja huvitavaid pakkumisi saada, võite igal hetkel keelduda oma isikuandmete töötlemisest ja edastamisest kaubanduslikul eesmärgil, saates posti või e-posti (klienditeenindus@editionsatlas.ch) teel vastava teate. See ei puuduta siiski neid andmeid, mida on vaja teie tellimuse täitmiseks. Pärast teie keeldumist sisaldava teate saamist ei kasuta me enam kõnealuseid andmeid muul eesmärgil peale teie tellimuse täitmise ja peatame reklaamdokumentide saatmise, k.a kataloogid.

12. Vastutus

Vaatamata veebilehe www.editionsatlas.ee hoolikale loomisele ja ajakohastamisele ei saa me täielikult välistada vigu, ebatäpsusi või vahelejätmisi; pealegi on võimalik, et tekib probleem internetilehekülgedega ühenduse saamisel või et ühendus katkeb. Me ei võta endale mingit vastutust otsese või kaudse kahju eest, mis võib tekkida.

Veebilehel www.editionsatlas.ee suuname teid linkide kaudu teistele internetilehekülgedele. Kõigi nende linkide osas deklareerime selgesõnaliselt, et me ei saa kuidagi mõjutada nende veebilehtede välist külge ja sisu, kuhu lingid teid suunavad. Nende sisu eest vastutab ettevõtja, kes kõnealust veebilehte omab. Veebilehtede sisu, kuhu me teid suuname, on üle vaadatud linkide loomise hetkel kontrollimaks, kas ei esine õigusrikkumist, ning linkide loomise hetkel ei olnud nende sisu ebaseaduslik. Meil ei ole siiski mõistlikult võimalik ilma konkreetse kahtluseta, et on rikutud seadust, pidevalt kontrollida nende veebilehtede sisu, kuhu me teid suuname. Kui saame teada õigusrikkumisest, kõrvaldame vastavad lingid kohe veebilehelt.

Ühtegi poolt ei loeta vastutavaks oma kohustuste täitmisega hilinemise või nende täitmata jätmise eest, kui see ei sõltunud nende tahtest (vääramatu jõud), v.a nende maksekohustused. Vääramatu jõu alla kuuluvad piiramatul hulgal konfliktid, mässud, ülestõusud, internetijulgeoleku tõsine häiritus, tehnilised rikked, streigid, veebilehtede serveritesse loata sisenemine ja/või sissetungimine, mis tahes arvuti- või telefonirikked või streigid.

13. Õigused intellektuaalomandile ja kaubanduskaitsele

Veebileht ja selle eri osad, eelkõige aga selle mitmesugune sisu (fotod, tekstid, presentatsioonid, märgid, logod, motiivid, mudelid jne) ja ka seonduv tarkvara on kaitstud õigustega intellektuaalomandile ja teiste kaubanduskaitse õigustega, mis kuuluvad nende õiguste omanikele.

Nende elementide mis tahes kasutamine, kopeerimine, esitamine või levitamine kas osaliselt või tervikuna on rangelt keelatud. Selle keelu alla ei kuulu seaduses lubatud kasutamine, näiteks kliendi poolt ainult isiklikuks kasutamiseks tehtud koopiad, kui sisu ei ole muudetud ega võltsitud.

14. Keskkonnakaitse

Tuletame teile meelde, et te ei tohi vanu elektriseadmeid- ja elektroonilisi seadmeid visata sorteerimata munitsipaalprügi hulka. Need seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad mõjutada keskkonda ja inimtervist.

Toodet ostes võite meile tagastada oma vana samalaadse aparaadi.

15. Kaebused ja kontakt

Kaebuste korral palume pöörduda meie klienditeenindusse:
EDITIONS ATLAS SA
Route des Dragons 7
CH – 1033 Cheseaux-sur-Lausanne Suisse
Klienditeenindus telefoni teel: Tel: 8 801 101, E - R 9.00- 17.00

E-post: klienditeenindus@editionsatlas.ch

15. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

Kõikidele veebilehe www.editionsatlas.ee kaudu esitatud tellimustele kohaldatakse Eesti õigust.
Ainult Eesti kohtud on pädevad vaidlusi lahendama. Tõlkija kommentaar: palun küsige kliendilt üle, millise riigi õigus kohaldub.

Editions ATLAS
Veebilehte haldab:
CARDIWEB
14, rue Auber
75009 Paris

Teie ostukorv

Artikkel

Kogus

Hind

Tühistamine

Kogusumma ilma kohaletoimetamiseta

Kohaletoimetamise kulud

Kogumaksumus